Verksamhet

SäkForum är en förening, vars medlemmar stöttar varandra och ger varandra tips och råd i säkerhetsfrågor.
SäkForum strävar efter att vara remissorgan i säkerhetsfrågor och samarbetar med SSF, Svenska Stöldskyddsföreningen.

Organisation
SäkForum leds av en styrelse och till denna adjungerade områdesansvariga.

Verksamhet
SäkForum har som målsättning att arrangera ett flertal nätverksträffar på aktuella teman varje år.

Medlem
Medlem i SäkForum kan den vara som är beslutsfattare, handläggare eller samordnare av säkerhetsfrågor i offentlig verksamhet eller i näringslivet eller den som i övrigt godkänns av styrelsen. Medlemsavgiften är för närvarande 950 kronor/år.
SäkForum har förutom vanligt medlemskap också möjlighet för studerande inom säkerhetsområdet att beviljas studerandemedlemskap. Medlemsavgiften rabatteras då med 50%.
Medlem som utfört ett extraordinärt arbete för SäkForums bästa kan av styrelsen utses till Hedersmedlem. Hedersmedlem befrias från medlemsavgift. Nätverksavgiften för en hedersmedlem är 100 kronor.
Medlem som avgår med pension kan beviljas emeritusmedlemskap. Årsavgiften reduceras då till 100 kronor.
I medlemskapet ingår en årsprenumeration på tidningen Skydd och Säkerhet.

Ansökan om medlemskap
Om du inte redan är medlem är du varmt välkommen med en ansökan.

Ansök om medlemsskap